KO-MAX  |  DZIAŁ DETEKTYWISTYCZNY

dotarcie do prawdy, czyli dyskretna pomoc w nietypowych sprawach

 

Praca detektywa polega na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Czynności te, realizowane są na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów oraz na podstawie USTAWY z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych Dz. U. 2002 Nr 12 poz. 110 (grafika obok - dokument do pobrania).

Niezmiennie dbamy o to, aby przy zachowaniu należytych standardów, dostarczyć naszym klientom w pełni wiarygodnych informacji, dowodów i materiałów, mających na celu pomóc im w osiągnięciu w danej sprawie zamierzonego celu, a przy tym podjąć także najtrafniejszą decyzję, zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej.

Wszystkie czynności, podejmowane w ramach zawartych umów, realizujemy zgodnie z polskim prawem, w oparciu o posiadaną licencję detektywa nr 0006219, wystawioną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod numerem RD - 78/2021.

W ramach prowadzonej działalności, posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone naszemu Zleceniodawcy, podczas wykonywanych czynności detektywistycznych.

Naszym celem i dewizą przy prowadzeniu każdej sprawy jest 'dotarcie do prawdy', a pomagają nam w tym m.in. takie cechy jak: rzetelnośćuczciwośćkompetencjewiarygodność.

Jeżeli możemy pomóc Państwu w rozwikłaniu powstałego problemu, prosimy o kontakt, w celu umówienia spotkania, przeanalizowania sprawy i ewentualnego podjęcia współpracy. Gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Dane kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT.

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.